Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.
+48 34 360 23 92sklep@e-pat.pl
Ogólne warunki sprzedaży ważne do dn. 26.10.2021

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Wstęp
  • Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy stron w zakresie dostaw/sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
  • Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są integralną częścią każdej oferty, cennika i umowy o współpracy lub umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem punktu 1.3. OWS, a podjęcie współpracy ze Sprzedającym stanowi jednocześnie akceptację OWS. Klient poprzez złożenia zamówienia lub dokonanie zakupu u Sprzedającego potwierdza, że zapoznał się i akceptuje OWS.
  • Niniejsze ogólne warunki sprzedaży nie mają zastosowania do umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowych Sprzedającego e-pat.pl do których stosuje się „Regulamin sprzedaży internetowej” dostępny pod odpowiednio adresami: www.e-pat.pl
  • Sprzedawca udostępnia aktualny dokument OWS na swojej stronie internetowej pod adresem www.bugala.pl
 2. Definicje
  • Adres reklamacyjny – adres, na który należy kierować wszystkie reklamacje związane z wykonaną przez Sprzedającego dostawą/sprzedażą towarów tj. P.A.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Legionów 98, 42-200 Częstochowa.
  • Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów znajdujących się na stronach internetowych Sprzedającego.
  • Dane kontaktowe Sprzedającego - P.A.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Legionów 98, 42-200 Częstochowa, mail: pat@pat.net.pl; info@bugala.pl telefon: +48 34 368 24 46.
  • Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
  • Klient – przedsiębiorca lub konsument składający zamówienie na towary Sprzedającego lub dokonujący zakupu towarów Sprzedającego.
  • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Miejsce spełnienia świadczenia - miejsce wskazane przez Klienta w zamówieniu jako miejsce odbioru towarów/ produktów.
  • Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30. maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  • Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  • Sklep stacjonarny – miejsce sprzedaży bezpośredniej zlokalizowane w Częstochowie, przy ul. Legionów 98.
  • Sprzedający - P.A.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy ul. Legionów 98, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697406, NIP 573-020-72-88, REGON 150020489.
  • Termin odbioru – termin, w którym towary/produkty są gotowe do odbioru w siedzibie Sprzedającego.
  • Towar – produkt wytworzony przez Sprzedającego na zamówienie Klienta lub produkt zakupiony przez Klienta u Sprzedającego.
  • Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową,
  • Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 3. Zamówienia
  • Zamówienia można składać:

- za pośrednictwem stron internetowych Sprzedającego www.e-pat.pl,

- telefonicznie pod numerem +48 34 368 24 46.

- poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@e-pat.pl

- w sklepie stacjonarnym Sprzedającego.

Złożenie zamówienia telefonicznie lub poprzez e-mail wiąże się z obowiązkiem potwierdzenia zapoznania się Klienta z OWS poprzez przesłanie akceptacji regulaminu w odpowiedzi na przesłaną ofertę lub proformę lub poprzez odesłanie formularza Ramowych Warunków Sprzedaży  na adres e-mail info@e-pat.pll lub na adres sprzedającego tj. ul Legionów 98, 42-200 Częstochowa. Wzór formularz dostępny jest na stronie internetowej www.info@e-pat.pl lub w siedzibie sprzedającego pod w/w adresem. Akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży może nastąpić również poprzez akceptację oferty/proformy Sprzedającego, jeżeli oferta/proforma odwołuje się do OWS i wskazuje na miejsce, gdzie można zapoznać się z ich treścią.  Przesłanie formularza akceptacyjnego lub akceptacji regulaminu i odpowiednio oferty lub proformy poprzez e-mail, jest warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji.

 • Sprzedający realizuje zamówienia na terenie kraju oraz poza jego granicami.
 • Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji, z określeniem wartości zamówienia oraz przewidywanego terminu dostawy i warunków płatności.
 • Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania oraz dostępności towaru na magazynie.
 • Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni robocze. Czas ten obejmuje czas kompletowania i przygotowania towaru do wysyłki, nie obejmuje jednak dostarczenia produktu do Klienta. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa, odbywa się wyłącznie w dni robocze. Okres realizacji zamówień może wydłużyć się w okresie przedświątecznym oraz po branżowych imprezach targowych, na co Klient – składając zamówienie – wyraża zgodę. O wydłużeniu okresu realizacji zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta potwierdzając przyjęcie zamówienia do realizacji.
 • Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia dla płatności pobraniowych / gotówkowych. Dla płatności dokonywanych przelewem termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Sprzedającego. Jeżeli realizacja zamówienia uzależniona jest od zapłaty zadatku - termin realizacji zamówienia liczony jest od wpłaty zadatku.
 • Wszelkie propozycje zmian w złożonym zamówieniu należy dokonywać droga e-mailową. Sprzedający uwzględnia zmiany w zamówieniu, o ile jest to możliwe na danym etapie realizacji zamówienia. Jeżeli wprowadzenie zmian wymaga dodatkowych nakładów finansowych, wówczas Klient zobowiązany jest je ponieść w całości.
 • Towary prezentowane na stronach internetowych Sprzedającego należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę.. Umowa zawarta zostaje dopiero z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zmówienia do realizacji.
 1. Sprzedaż bezpośrednia
  • Sprzedaż bezpośrednia prowadzona jest w Sklepie stacjonarnym.
  • Sklep stacjonarny czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
  • Realizacja zamówień złożonych w Sklepie stacjonarnym odbywa się na bieżąco, w kolejności składania zamówień.
 2. Dostawa towaru
  • Przewiduje się następujące formy dostawy towaru:
 1. a) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru,
 2. b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej,
 • W przypadku odbioru osobistego Sprzedający nie pobiera żadnych opłat. W celu odbioru towaru należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dane identyfikujące zamówienie.
 • W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient zobowiązany jest ponieść koszty dostawy zgodnie z cennikiem dostaw, z którym można zapoznać się na stronie https://nowa.e-pat.pl oraz www.sklep.bugala.pl. Cena towarów nie obejmuje kosztów dostawy, które naliczane są oddzielnie.
 • Koszty dostawy dla zamówień realizowanych w Polsce podawane są w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, zgodnie z cennikiem dostawy. W przypadku zamówień zagranicznych koszt dostawy podawany jest w treści faktury proforma.
 • Przy zamówieniach urządzeń i narzędzi przedstawionych na stronie e-pat.pl powyżej 100,00 zł brutto Klient nie ponosi kosztów przygotowania i pakowania paczki. Przy zakupach o równowartości 100,00 zł brutto lub niższej Klient ponosi koszty przygotowania i pakowania paczki w kwocie 20,00 zł brutto.
 • Dostawa towaru odbywa się zgodnie z formą dostawy wskazaną przez Klienta w zamówieniu lub późniejszej korespondencji e-mail. Zmiana adresu dostawy wskazanego w zamówieniu musi zostać potwierdzona przez Sprzedającego.
 1. Formy zapłaty za zakupiony towar
  • Możliwe są następujące formy płatności za zamówione towary:
 2. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy – dane do przelewu zawarte są w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym do Klienta. Wpłata powinna nastąpić w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia, a ponadto zawierać dokładny numer zamówienia lub inny numer określony przez Sprzedającego,
 3. za pobraniem - płatność gotówką pobierana jest przez kuriera w chwili dostawy towaru,
 4. przy odbiorze – płatność gotówką lub kartą płatniczą pobierana jest w siedzibie Sprzedającego w chwili wydania towaru.

Jednakże każdy ze sklepów ma dodatkowe możliwości zapłaty za produkty dostępne odpowiednio na stronie www.e-pat.pl

 • Do każdego zamówienia dołączona jest faktura VAT lub paragon, która zostanie wysłana Klientowi wraz z zamówionym towarem.
 • Jeżeli zamawiany towar jest personalizowany, wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta lub sprowadzany przez Sprzedającego dla Klienta, Klient może być zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 10% zamówionych towarów. Jeżeli zadatek nie zostanie zapłacony w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie zostaje automatycznie anulowane i sprzedający nie przyjmuje go do realizacji.
 • Jeżeli Klient jako formę płatności wybrał przedpłatę i nie uiścił jej na rachunek Sprzedającego w ustalonej kwocie w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, zamówienie przestaje obowiązywać, a Sprzedający nie jest zobowiązany do jego realizacji. W takim przypadku konieczne jest ponowne złożenie zamówienia. Przed anulowaniem zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem ustalenia terminu zapłaty bądź potwierdzenia anulowania zamówienia.
 1. Prawa autorskie
  • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za projekty i treści przesłane do nadruku.
  • Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Klientowi przysługują prawa autorskie do wszystkich dostarczonych treści zleconych do realizacji nadruku, jak również że wszystkie elementy projektu – jeżeli stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - są jego własnością.
  • Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści dostarczonych do wykonania prac oraz projektów wykonywanych na jego zlecenie, w tym także za wszelkie naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich.
  • Składając zamówienie Klient oświadcza, że w przypadku, jeżeli nie jest jedynym właścicielem logo/marki lub innego elementu przesłanego do nadruku, który stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w punkcie 7.2., posiada odpowiednią zgodę/licencję udzieloną przez uprawnioną osobę/podmiot na posługiwanie się przesłanym utworem.
 2. Zwrot towaru, jeżeli Klientem jest przedsiębiorca
  • Zwrotom nie podlegają produkty wykonywane na indywidualne zamówienie oraz towary sprowadzane na zamówienie.
  • Możliwość zwrotu towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę, z włączeniami przewidzianymi w punkcie 8.1., uzależniona jest każdorazowo od zgody Sprzedającego.
  • Jeżeli Sprzedający wyrazi zgodę na zwrot towaru, Klient zobowiązany jest zapakować towar w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. W przypadku, gdy nie jest możliwe ponowne zapakowanie towaru w oryginalne opakowanie, dopuszcza się zastosowanie opakowania zastępczego, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia towaru.
  • Sprzedający przyjmie zwracany towar, jeżeli produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów użytkowania, które świadczą o wykorzystywaniu towaru w innym celu, niż wyłącznie do celów jego sprawdzenia. Towar powinien zostać zwrócony wraz z dokumentami, dowodem zakupu wystawionym do zamówienia i certyfikatami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: P.A.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Legionów 98, 42-200 Częstochowa, z dopiskiem: „ ZWROT.”
  • Zwrot towaru następuje na koszt Klienta i może nastąpić wyłącznie w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru.
  • Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.
 3. Rękojmia, jeżeli Klientem jest przedsiębiorca
  • Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych towarów (rękojmia).
 4. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w przypadku umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
  • Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 oraz w art. 34 Prawa konsumenckiego.
  • Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
  • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć:

- mailem pod adresem pat@pat.net.pl

- telefonicznie pod numerem 34 368 24 46

- pocztą na adres: P.A.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Legionów 98, 42-200 Częstochowa.

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 • Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 • Konsument odstępując od umowy ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta oraz zwrotu towaru, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, wówczas Sprzedający zwróci Konsumentowi jedynie równowartość najtańszej przesyłki, a nie zwróci dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 • Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności. Żaden ze sposobów zwrotu nie powoduje powstania dodatkowych kosztów po stronie Konsumenta.
 • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 1. Rękojmia, jeżeli Klientem jest konsument
  • Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
  • Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
  • Jeżeli sprzedany towar posiada wadę Klient może:
 1. a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 2. b) żądać usunięcia wady

lub

 1. c) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny
 2. d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady

 • Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 • Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 • Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 • Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 • Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji wskazany z Prawie Konsumenckim. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 • Sprzedający ustosunkuje się do żądania złożonego przez Konsumenta w związku z wadliwością towaru w terminie czternastu dni od dnia jego otrzymania. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 • Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 • Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 1. Ochrona danych osobowych
  • Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający - P.A.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Częstochowie. Może się Pan/Pani z nami skontaktować pod adresem ul. Legionów 98. Częstochowa, pod numerem telefonu 34 368 24 46 lub adresem e-mail pat@pat.net.pl.
  • Przetwarzanie danych osobowych Klientów nastąpi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO).
  • Zapytanie o ofertę Sprzedawcy wymaga podania imienia, nazwiska oraz adresu mailowego. Są to podstawowe dane osobowe, jakimi Sprzedający musi dysponować, aby móc odpowiedzieć na zadane pytanie. Klient może podać Sprzedającemu również swój numer telefonu, aby mógł skontaktować się z nim telefonicznie.
  • Składając zapytanie o ofertę Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i – ewentualnie – telefon, a także podaje je dobrowolnie. Podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda Klienta. Nie istnieje obowiązek podania danych osobowych, ale w wypadku odmowy ich podania udzielenie odpowiedzi na zapytanie ofertowe będzie niemożliwe.
  • Jeżeli Klient decyduje się na złożenie zamówienia lub na dokonanie zakupów towarów Sprzedającego, jego dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefon będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO.
  • Klientowi przysługuje dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. W dowolnym momencie może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub żądać ograniczenia przetwarzania danych, wystarczające będzie poinformowanie o tym Sprzedającego. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
  • Dane osobowe Klientów będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu udzielenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na złożone zapytanie ofertowe lub w celu realizacji zawartej umowy. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane.
  • Jeżeli bezpieczeństwo danych osobowych Klientów zostanie naruszone, przysługuje im prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 2. Postanowienia dodatkowe mające zastosowanie do Klientów będących przedsiębiorcami
  • Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS, Klientowi nie przysługują względem Sprzedającego jakiekolwiek dalej idące roszczenia ani roszczenia oparte na innych podstawach. W szczególności, Klientowi nie przysługują roszczenia z rękojmi wynikające z wad towaru, roszczenia o odszkodowanie za nieterminową dostawę towarów, roszczenie o odszkodowanie za szkody osób trzecich oraz za dalsze pośrednie szkody lub utracone korzyści.
  • Strony wyłączają zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.
  • Spory mogące wyniknąć w związku ze współpracą stron będą rozstrzygane według prawa polskiego, przez polski sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
 3. Podstawienia końcowe
  • Wszelkie zmiany OWS dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.
  • W sprawach nieuregulowanych w OWS znajdują zastosowanie aktualne pisemne uzgodnienia między stronami oraz właściwe przepisy prawa polskiego
  • Jeżeli między Klientem a Sprzedającym doszło do zawarcia umowy w formie pisemnej, postanowienia tej umowy mają pierwszeństwo stosowania przed postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, w przypadku sprzeczności postanowień umowy z postanowieniami OWS.

 

P.A.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

42-200 Częstochowa, ul. Legionów 98

NIP: 573-020-72-88

Telefon: +48 34 368 24 46

 

Numer konta bankowego:

ING Bank Śląski: 93 1050 1142 1000 0005 0165 5567

 

Rachunki w obcych walutach :

Euro: PL 39 1050 1142 1000 0022 8762 8784

Dolar: PL 44 1050 1142 1000 0023 3390 4775

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
PAT Czestochowa
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl