Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.
+48 34 360 23 92sklep@e-pat.pl
Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

I. PRZEPISY I WARUNKI OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień oraz korzystania z platformy internetowej www.e-pat.pl,

Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem www.e-pat.pl/regulamin

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.e-pat.pl dedykowany jest zarówno dla Przedsiębiorców, jak i dla Konsumentów.

Sklepy internetowe działające pod adresami: www.e-pat.pl oraz www.sklep.bugala.pl, a także platforma internetowa www.bugala.pl są prowadzone przez firmę P.A.T. BUGAŁA sp.k. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Legionów 98, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000944337, NIP: 5730207288, REGON: 150020489, zwanej w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.

Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym pod adresem 42-200 Częstochowa, ul Legionów 98, telefonicznie pod numerem telefonu 34 368 24 46 dla telefonów stacjonarnych i dla telefonów komórkowych, pod adresem mailowym pat@pat.net.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronach internetowych Sprzedającego.

 

Do pełnego korzystania ze Sklepów oraz Platformy internetowej niezbędne są:

a) dostęp do Internetu

b) przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie: - Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 8, - Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 4.0, - Google Chrome w wersji nie starszej niż 27, - Opera w wersji nie starszej niż 12.11.

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x 768

d) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

 

W celu złożenia zapytań oraz dokonania zakupów w sklepie internetowym oraz na  platformie internetowej można zarejestrować się w ramach serwisu, jednak nie jest to warunkiem koniecznym złożenia zamówienia/zapytania. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość

 

II. DEFINICJE

Adres reklamacyjny - adres, na który należy kierować wszystkie reklamacje związane z wykonaną przez Sprzedającego dostawą/sprzedażą towarów tj. P.A.T. BUGAŁA sp.k., ul Legionów 98, 42-200 Częstochowa.

Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów znajdujących się na stronach internetowych Sprzedającego.

Dane kontaktowe Sprzedającego - adres: P.A.T. BUGAŁA sp.k., ul Legionów 98, 42-200 Częstochowa Mail: pat@pat.net.pl; info@bugala.pl Telefon: +48 34 368 24 46.

Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, wymieniona w cenniku dostaw.

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Kupujący/Klient –  konsument lub przedsiębiorca dokonujący zakupu u Sprzedającego.

Kodeks cywilny – ustawa  Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Miejsce spełnienia świadczenia – miejsce wskazane przez Klienta w zamówieniu jako miejsce odbioru towarów/ produktów.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Platforma internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bugala.pl, za pośrednictwem którego Klient może wysłać Zapytanie o ofertę dotyczące oferowanych na Platformie produktów.

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

Podmiot zagraniczny – konsument lub przedsiębiorca mający miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Polski.

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt – rzecz ruchoma, której reklama została umieszczona na Platformie internetowej.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-pat.pl za pośrednictwem którego może złożyć zapytanie lub zawrzeć umowę kupna towarów dostępnych na stronie.

Sklep stacjonarny – miejsce sprzedaży bezpośredniej zlokalizowane w Częstochowie, przy ul. Legionów 98.

Sprzedający - P.A.T. BUGAŁA sp.k. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Legionów 98, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000944337, NIP 573-020-72-88, REGON 150020489, Kapitał zakładowy: 500 000,00 zł .

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

Termin odbioru – termin, w którym towary/produkty są gotowe do odbioru w siedzibie Sprzedającego.

Towar – rzecz ruchoma, która została umieszczona w ofercie Sprzedającego poprzez sklepy internetowe www.e-pat.pl.

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku - w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku - w przypadku Przedsiębiorców.

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową,

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu internetowego określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, które:

 

a) zmierza bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Konsumentem, a Sprzedającym.
b) skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Przedsiębiorcą a Sprzedającym

 

Zapytanie – oświadczenie woli Klienta złożone drogą elektroniczną, mailem lub telefonicznie, wyrażające zainteresowanie towarami lub produktami zamieszczonymi na stronach internetowych Sprzedającego.

 

III. ZAMÓWIENIA

 

Procedura składania i realizacji zamówienia dla Przedsiębiorców

Treść strony internetowej www.e-pat.pl należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszystkich oferowanych produktów. Wiążący charakter uzyskują dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego i z tym momentem dochodzi do zawarcia umowy.

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, jak i za granicą.

Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania oraz dostępności towaru na magazynie.

Kupujący składając zamówienie lub podając swoje dane celem umożliwienia kontaktu oświadcza, że wprowadzone przez niego dane osobowe i firmowe są prawdziwe oraz że zobowiązuje się ponieść całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub błędnych danych.

Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie wszystkich danych ( NIP, dane firmy, adres dostawy, zawartość zamówienia, forma płatności). W przypadku niezgodności lub jakichkolwiek braków konieczny jest niezwłoczny kontakt z działem sprzedaży.

Przy zamówieniu na kwotę wyższą niż 5000PLN netto (lub jej równowartość w innej walucie) Sprzedający może zażądać potwierdzenia zamówienia i dopiero po jego podpisaniu przez Kupującego i odesłaniu do Sprzedającego, zamówienie zostanie przekazane do realizacji. Dotyczy to przede wszystkim towarów personalizowanych (z nadrukiem logo) oraz dostępnych na zamówienie.

Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni robocze. Czas ten obejmuje czas kompletowania i przygotowania towaru do wysyłki, nie obejmuje jednak dostarczenia produktu do Klienta. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa, odbywa się wyłącznie w dni robocze. Uwaga! Okres realizacji zamówień może się wydłużyć w okresie przedświątecznym oraz po branżowych imprezach targowych, na co Kupujący – składając zamówienie – wyraża zgodę.

W przypadku niektórych towarów czas realizacji zamówienia jest dłuższy. W takim wypadku informacja o czasie realizacji umieszczona jest bezpośrednio na stronie internetowej przy wybranym towarze lub podawana do informacji klienta po otrzymaniu zapytania.

Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia dla płatności pobraniowych / gotówkowych. Dla płatności przelewem powyższy termin liczony jest od momentu zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Sprzedającego.

Czas realizacji zamówień z nadrukiem firmowym jest dłuższy niż standardowy i jest podawany do wiadomości Kupującego w momencie potwierdzania zamówienia.

W celu skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i jego akceptacja

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za projekty i treści przesłane do nadruku. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Kupującemu przysługują prawa autorskie do wszystkich dostarczonych treści, zleconych do realizacji nadruku oraz że wszystkie elementy projektu – jeżeli stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - są jego własnością. Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści dostarczonych do wykonania prac oraz projektów wykonywanych na jego zlecenie, w tym także za wszelkie naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. Kupujący oświadcza jednocześnie, że w przypadku, jeżeli nie jest jedynym właścicielem logo/marki lub innego elementu stanowiącego utwór w rozumieniu przepisów w/w ustawy, przesłanego do nadruku, posiada odpowiednią zgodę/licencję udzieloną przez uprawnioną osobę/podmiot na posługiwanie się przesłaną grafiką.

Wszelkie propozycje zmian w złożonym zamówieniu należy dokonywać droga e-mailową. Sprzedający uwzględnia zmiany w zamówieniu, o ile jest to możliwe na danym etapie realizacji zamówienia. Jeżeli wprowadzenie zmian wymaga dodatkowych nakładów finansowych, wówczas Kupujący zobowiązuje się je ponieść w całości.
Realizacja zamówienia jest możliwa do wyczerpania zapasów. W przypadku gdy zamówienie złożone przez Klienta zostało potwierdzone przez Sprzedającego, a produkt jest niedostępny, Sprzedający zaproponuje Klientowi możliwe rozwiązania, w tym również możliwość odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient dokonał już wpłaty, Sprzedawca dokona zwrotu, w formie wskazanej przez Klienta.

 

Procedura składania i realizacji zamówienia dla Konsumentów

Treść strony internetowej www.e-pat.pl Konsument powinien traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszystkich oferowanych produktów. Wiążący charakter uzyskują dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego i z tym momentem dochodzi do zawarcia umowy.

Sprzedający odpowiada za ceny i opisy produktów zamieszczone na stronie www.e-pat.pl.
W celu dokonania zamówienia Konsument powinien dodać produkty, które zamierza zamówić do koszyka, a następnie postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

Po dodaniu produktów do koszyka, Konsument w celu kontynuowania składania zamówienia zaznacza czy jest Przedsiębiorcą czy Konsumentem czy Podmiotem Zagranicznym. Podanie numeru NIP lub REGON jest równoznaczne z chęcią złożenia zamówienia jako Przedsiębiorca. Edycja danych osobowych, adresu do dostawy czy zamawianych produktów jest możliwa tylko poprzez późniejszy kontakt ze Sprzedającym.

Po wprowadzeniu danych osobowych oraz podaniu adresu dostawy, Konsument wybiera formę dostawy.
Konsument składając zamówienie lub podając swoje dane celem umożliwienia kontaktu oświadcza, że wprowadzone przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz, że zobowiązuje się ponieść całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub błędnych danych.

W celu skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i jego akceptacja.

Ostateczne oświadczenie woli zmierzające do złożenia zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”.

Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji mailem wysłanym na adres poczty elektronicznej Konsumenta podany podczas składania zamówienia lub w danych logowania.

W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w całości lub części, Konsument zostanie powiadomiony w odpowiedzi na złożone zamówienie mailem wysłanym na adres poczty elektronicznej Konsumenta podany podczas składania zamówienia lub w danych logowania wraz z propozycją możliwych rozwiązań.

 

IV. DOSTAWA, CENY ORAZ DOSTĘPNE FORMY PŁATNOŚCI

Koszty dostawy będą naliczane oddzielnie i są kwotowo podawane w momencie składania zamówienia dla zamówień realizowanych na terenie Polski. Dla zamówień zagranicznych koszt dostawy jest podany w proformie do zapłaty.

Przy zamówieniach powyżej 100 zł brutto nie doliczane są koszty przygotowania i pakowania paczki, które wynoszą 20 zł brutto.

Dostawa odbywa się zgodnie z formą dostawy wskazaną przez Klienta w zamówieniu lub późniejszej korespondencji. 

 

Możliwe są następujący formy dostawy:

a) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. Za odbiór osobisty Sprzedający nie pobiera żadnych opłat. W celu odbioru towaru należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dane identyfikujące zamówienie.

b) za pośrednictwem firmy kurierskiej, wówczas Klient zobowiązany jest ponieść koszty dostawy zgodnie z cennikiem dostawy, o którym mowa w pkt. 4.

c) zakup bezpośredni w siedzibie Sprzedającego.

 

Orientacyjne koszty dostawy dostępne są w tabeli umieszczonej na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Wysyłka”, a ich dokładnie naliczenie następuje w momencie składania zamówienia lub w późniejszej korespondencji.

Ceny towarów w sklepach internetowych www.e-pat.pl podawane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

Ceny Towarów/ Produktów nie zawierają kosztu dostawy. Do zamówienia należy dodać koszty dostawy zgodnie z wybraną formą dostawy.

 

Możliwe są następujące formy płatności

7.1 Przelew bankowy na konto Sprzedawcy – dane do przelewu zawarte są w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym do Klienta. Wpłata powinna nastąpić w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia, a ponadto zawierać dokładny numer zamówienia lub inny numer określony przez sprzedającego

7.2 Za pobraniem - płatność gotówką pobierana jest przez kuriera w chwili dostawy towaru

7.3 Przy odbiorze – płatność gotówką lub kartą płatniczą pobierana jest w siedzibie Sprzedającego w chwili wydania towaru

7.4. Płatność online T-pay (karta kredytowa, przelew online, BLIK)

7.5. leasing (leasLink) – za towary zapłacić można korzystając z leasingu. Obok każdego produktu znajduje się przycisk „weź leasing teraz:. Skorzystanie z przycisku umożliwi wyliczenie rat leasingowych oraz zawarcie umowy leasingu.

Jeżeli zamawiany towar jest personalizowany, wykonywany na indywidualne zamówienie klienta lub sprowadzany przez Sprzedającego dla klienta, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości ......% zamówionych towarów. Jeżeli zadatek nie zostanie zapłacony w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

Do każdego zamówienia dołączona jest faktura VAT lub paragon, która zostanie wysłana Klientowi wraz z zamówionym towarem.

Jeżeli Klient jako formę płatności wybrał przedpłatę i nie uiścił jej na rachunek Sprzedającego w ustalonej kwocie, w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie i jego potwierdzenie przestaje obowiązywać - w takim przypadku konieczne jest ponowne złożenie zamówienia. Przed anulowaniem zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem ustalenia terminu zapłaty bądź potwierdzenia anulowania zamówienia.

 

V. ZWROTY I REKLAMACJE (DOTYCZY PRZEDSIĘBIORCÓW)

Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

Zwrot Towaru/Produktu zakupionego przez Przedsiębiorcę, innego niż wyżej wymienione, możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Sprzedającego. Zgoda musi zostać wyrażona w formie pisemnej lub w wiadomości w-mail.

Towar zwracany przez Kupującego - o ile przyjęcie zwrotu zostało zaakceptowane przez Sprzedającego - powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. W przypadku, gdy nie jest możliwe ponowne zapakowanie reklamowanego towaru w oryginalne opakowanie, dopuszcza się zastosowanie opakowania zastępczego, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia towaru. Zwracany w tym trybie towar będzie przyjęty, gdy produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów użytkowania, które świadczą o wykorzystywaniu produktu innym niż tylko do celów jego sprawdzenia. Towar powinien być kompletny i zwrócony wraz z dokumentami, dowodem zakupu wystawionym do zamówienia i certyfikatami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: P.A.T. BUGAŁA sp.k., ul. Legionów 98, 42-200 Częstochowa, z dopiskiem: „ZWROT - SKLEP INTERNETOWY”

 

Kupujący zwraca Towar na własny koszt, nie później niż w terminie 14 dni, liczone od daty otrzymania Towaru i uzyskaniu zgody sprzedającego na zwrot.

 

Wraz z odsyłanym Towarem Kupujący winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.

Towarów sprowadzanych na zamówienie nie można zwrócić bez uzasadnionej przyczyny.

Istnieje możliwość zwrotu i reklamacji towarów osobiście w Sklepie stacjonarnym.

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY TYLKO KONSUMENTÓW)

Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Formy w jakich można złożyć oświadczenie:

mailem pod adresem pat@pat.net.pl

telefonicznie pod numerem 34 368 24 46

pocztą na adres: P.A.T. BUGAŁA sp.k., ul Legionów 98, 42-200 Częstochowa.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta oraz zwrotu towaru zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, wówczas Sprzedający zwróci Konsumentowi jedynie równowartość najtańszej przesyłki, a nie zwróci dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności. Żaden ze sposobów zwrotu nie powoduje powstania dodatkowych kosztów po stronie Konsumenta.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

VII. RĘKOJMIA (DOTYCZY TYLKO KONSUMENTÓW)

Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny lub

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może również:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

b) żądać usunięcia wady.

 

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w IX rozdziale pkt 10. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 

Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny,

b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,

d) żądania usunięcia wady

 

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sprzedający - P.A.T. BUGAŁA sp.k. z siedzibą w Częstochowie. Może się Pan/Pani z nami skontaktować pod adresem ul. Legionów 98. Częstochowa, pod numerem telefonu 34 368 24 46  lub adresem e-mail pat@pat.net.pl.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nastąpi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO).

Zapytanie o ofertę Sprzedającego na jego stronach internetowych wymaga podania Pani/Pana imienia, nazwiska oraz adresu mailowego. Są to podstawowe dane osobowe, jakimi Sprzedający musi dysponować, aby móc odpowiedzieć na zadane przez Pana/Panią pytanie. Może Pan/Pani podać Sprzedającemu również swój numer telefonu, aby mógł skontaktować się z Państwem telefonicznie.

Dokonując zapytania o ofertę za pośrednictwem strony internetowej jednocześnie wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i – ewentualnie – telefon, a także podaje je Pan/Pani dobrowolnie. Podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda. Nie istnieje obowiązek podania tych danych, ale w wypadku odmowy ich podania udzielenie odpowiedzi za zapytanie ofertowe będzie niemożliwe.

Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani na dokonanie zakupów towarów Sprzedającego za pośrednictwem stron internetowych, Pana/Pani dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefon) będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy  na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO.

Przysługuje Pani/Panu dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. W dowolnym momencie może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub żądać ograniczenia przetwarzania danych, wystarczające będzie poinformowanie o tym Sprzedającego. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu udzielenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na złożone zapytanie ofertowe lub w celu realizacji zawartej umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane.

Jeżeli bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych zostanie naruszone, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Kwestie sporne, jeśli Strony wyrażą taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. Jeżeli Kupującym jest Konsument treść niniejszego punktu w żaden sposób nie narusza praw przysługujących mu z mocy obowiązującego prawa.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin www.e-pat.pl. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

W przypadku umów zawieranych z Kupującym mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, umowa zawierana jest w języku angielskim.

Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca - poza roszczeniami określonymi w Regulaminie, Klientowi nie przysługują względem Sprzedającego jakiekolwiek dalej idące roszczenia ani roszczenia oparte na innych podstawach.

 

Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą:

a) wyłącza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.

b) prawem właściwym dla umów zawieranych z przedsiębiorcami jest prawo polskie (wybór prawa właściwego),

c) sądami właściwym dla rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami będą sądy polskie (wybór jurysdykcji krajowej),

d) sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami będą sądy właściwe według siedziby Sprzedającego (wybór właściwości miejscowej sądu)

 

 

P.A.T. BUGAŁA sp.k.

42-200 Częstochowa, ul. Legionów 98

NIP: 573-020-72-88

Telefon: +48 34 368 24 46

 

Numer konta bankowego:

ING Bank Śląski: 93 1050 1142 1000 0005 0165 5567

 

Rachunki w obcych walutach :

Euro: PL 39 1050 1142 1000 0022 8762 8784

Dolar: PL 44 1050 1142 1000 0023 3390 4775

 

do góry
PAT Czestochowa
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl