Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.
+48 34 360 23 92sklep@e-pat.pl
Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

I. PRZEPISY I WARUNKI OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień w: zasady składania i realizacji zamówień w firmie P.A.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zasady składania i realizacji zamówień oraz korzystania z platformy internetowej www.bugala.pl zasady składania i realizacji zamówień oraz korzystania z platformy internetowej sklepów internetowych www.e-pat.pl zasady składania i realizacji zamówień oraz korzystania z platformy internetowej www.sklep.bugala.pl

Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem https://www.sklep.bugala.pl/regulamin

Sklepy internetowe działające pod adresami: www.e-pat.pl oraz www.sklep.bugala.pl, a także platforma internetowa www.bugala.pl są prowadzone przez firmę P.A.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Częstochowie przy ul. Legionów 98, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697406, NIP: 5730207288, REGON: 150020489, zwanej w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.

Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym pod adresem 42-200 Częstochowa, ul Legionów 98, telefonicznie pod numerem telefonu 34 368 24 46 dla telefonów stacjonarnych i dla telefonów komórkowych, pod adresem mailowym pat@pat.net.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronach internetowych Sprzedającego

 

Do pełnego korzystania ze Sklepów oraz Platformy internetowej niezbędne są:

a) dostęp do Internetu

b) przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie: - Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 8, - Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 4.0, - Google Chrome w wersji nie starszej niż 27, - Opera w wersji nie starszej niż 12.11.

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x 768

d) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

e) zainstalowana obsługa wtyczek Adobe Flash Player

 

W celu skorzystania z zakupów oraz zapytań w sklepie internetowym oraz platformie można zarejestrować się w ramach serwisu, jednak nie jest to warunkiem koniecznym złożenia zamówienia/zapytania. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 

II. DEFINICJE

Adres pocztowy - imię i nazwisko i/lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości kod pocztowy oraz miejscowość.

Adres reklamacyjny - P.A.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul Legionów 98, 42-200 Częstochowa.

Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów znajdujących się na stronach internetowych Sprzedającego.

Dane kontaktowe - Adres: P.A.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul Legionów 98, 42-200 Częstochowa Mail: pat@pat.net.pl; info@bugala.pl Telefon: +48 34 368 24 46.

Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Kupujący – Przedsiębiorca

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Miejsce spełnienia świadczenia – jest miejsce wskazane przez Klienta w zamówieniu. jako miejsce odbioru towarów/ produktów.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Platforma internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bugala.pl , za pośrednictwem którego Klient może wysłać Zapytanie o ofertę dotyczące oferowanych na Platformie produktów.

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

Podmiot zagraniczny – Kupujący/Klient mający miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Polski.

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt – rzecz ruchoma, której reklama została umieszczona na Platformie internetowej.

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

Sklep / sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-pat.pl lub sklep.bugala.pl za pośrednictwem którego Klient/Podmiot Zagraniczny dla sklepu e-pat oraz Podmiot Zagraniczny dla sklepu www.sklep.bugala może złożyć Zapytanie, a Przedsiębiorca zawrzeć umowę kupna towarów dostępnych na stronie.

Sklep stacjonarny – miejsce sprzedaży bezpośredniej z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Legionów 98

Sprzedający - P.A.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Legionów 98, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697406, NIP 573-020-72-88, REGON 150020489.

Strona – Sprzedający oraz Klient

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

Termin odbioru – termin, w którym towary/produkty są gotowe do odbioru w siedzibie Sprzedającego

Towar – rzecz ruchoma, która została umieszczona w ofercie Sprzedającego poprzez sklepy internetowe www.e-pat.pl oraz sklep.bugala.pl

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Przedsiębiorców.

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta/Kupującego

c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument/Kupujacy poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta/ Kupującego , który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f) nie ma właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta/Kupującego o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, które:

 

a) zmierza bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Konsumentem/Podmiotem Zagranicznym a Sprzedającym.

b) skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Przedsiębiorcą a Sprzedającym

 

Zapytanie – oświadczenie woli Klienta złożone drogą elektroniczną, mailem lub telefonicznie, wyrażające zainteresowanie Towarami lub Produktami zamieszczonymi na stronach internetowych Sprzedającego

 

III. ZAMÓWIENIA

Procedura składania i realizacji zamówienia dla Przedsiębiorców (dotyczą sklepów internetowych Sprzedającego dostępnych pod adresami: www.e-pat.pl oraz www.sklep.bugala.pl )

 

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski jak i za granicą.

Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania oraz dostępności towaru na magazynie.

Kupujący oświadcza, że wprowadzone przez niego dane osobowe i firmowe są prawdziwe oraz, ze ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub błędnych danych.

Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie wszystkich danych ( NIP, dane firmy, adres dostawy, zawartość zamówienia, forma płatności). W przypadku niezgodności lub jakichkolwiek braków konieczny jest niezwłoczny kontakt z działem sprzedaży.

Przy zamówieniu na kwotę wyższą niż 5000PLN netto (lub jego równowartość w innej walucie) Sprzedający może zażądać potwierdzenia zamówienia i dopiero po jego podpisaniu przez Zamawiającego i odesłaniu do Sprzedającego, zamówienie zostanie przekazane do realizacji. Dotyczy to przede wszystkim towarów personalizowanych (z nadrukiem logo) oraz dostępnych na zamówienie.

Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni robocze. Czas ten obejmuje czas kompletowania i przygotowania towaru do wysyłki, nie obejmuje jednak dostarczenia produktu do Klienta. Przygotowanie produktu do wysyłki jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. Uwaga! Okres realizacji zamówień może się wydłużyć w okresie przedświątecznym oraz po branżowych imprezach targowych.

W przypadku niektórych towarów czas realizacji zamówienia jest dłuższy. W takim wypadku informacja o czasie realizacji umieszczona jest bezpośrednio na stronie przy wybranym towarze lub podawana do informacji klienta po otrzymaniu zapytania. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia dla płatności pobraniowych / gotówkowych. Dla płatności przelewem powyższy termin liczony jest od momentu zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Sprzedającego.

Czas realizacji zamówień z nadrukiem firmowym jest dłuższy niż standardowy i jest podawany do wiadomości Kupującego w momencie potwierdzania zamówienia.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za projekty i treści przesłane do nadruku. Kupujący oświadcza, że jedynym właścicielem praw autorskich na wszystkie dostarczone treści, zlecone do realizacji nadruku oraz, ze wszystkie elementy projektu są jego własnością. Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści dostarczonych do wykonania prac oraz projektów wykonywanych na jego zlecenie, w tym także za wszelkie naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. Kupujący oświadcza jednocześnie, że w przypadku, jeżeli nie jest jedynym właścicielem logo/marki przesłanego do nadruku posiada odpowiednią zgodę /licencję na posługiwanie się przesłanym znakiem firmowym udzieloną przez właściciela znaku towarowego/logo/marki.

Wszelkie propozycje zmian w złożonym zamówieniu należy dokonywać droga e-mailową. Sprzedający uwzględnia zmiany w zamówieniu, o ile jest to możliwe na danym etapie realizacji zamówienia. Jeżeli wprowadzenie zmian wymaga dodatkowych nakładów finansowych, wówczas Kupujący zobowiązuje się je ponieść w całości.

Realizacja zamówienia jest możliwa do wyczerpania zapasów. W przypadku gdy zamówienie złożone przez Klienta zostało potwierdzone przez Sprzedającego, a produkt jest niedostępny, Sprzedający zaproponuje Klientowi możliwe rozwiązania, w tym również możliwość odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient dokonał już wpłaty, Sprzedawca dokona zwrotu, w formie wskazanej przez Klienta.

 

Procedura składania i realizacji zamówienia dla Konsumentów i Podmiotów Zagranicznych (dotyczy wyłącznie sklepu www.e-pat.pl)

 

Treść strony internetowej www.e-pat.pl Konsument oraz podmiot zagraniczny powinni traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszystkich oferowanych produktów. Wiążący charakter uzyskują dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Dopiero z tym momentem dochodzi do zawarcia umowy.

Sprzedający odpowiada za ceny i opisy produktów zamieszczone na stronie www.e-pat.pl.

W celu dokonania zamówienia Konsument/Podmiot Zagraniczny powinien dodać produkty, które zamierza zamówić do koszyka, a następnie postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

Po dodaniu produktów do koszyka, Konsument/Podmiot Zagraniczny w celu kontynuowania składania zamówienia zaznacza czy jest Przedsiębiorcą czy Konsumentem czy Podmiotem Zagranicznym. Podanie numeru NIP lub REGON jest równoznaczne z chęcią złożenia zamówienia jako Przedsiębiorca. Edycja danych osobowych, adresu do dostawy czy zamawianych produktów jest możliwa tylko poprzez późniejszy kontakt ze Sklepem.

Po wprowadzeniu danych osobowych oraz podaniu adresu dostawy, Konsument/Podmiot Zagraniczny wybiera formę dostawy.

Konsument oświadcza, że wprowadzone przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz, ze ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub błędnych danych.

W celu skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i jego akceptacja.

Ostateczne oświadczenie woli zmierzające do złożenia zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”.

Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji mailem na adres poczty elektronicznej Konsumenta/Podmioty Zagranicznego podany podczas składania zamówienia lub w danych logowania.

W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w całości lub części, Konsument/Podmiot Zagraniczny zostanie powiadomiony w odpowiedzi na złożone zamówienie mailem na adres poczty elektronicznej Konsumenta/Podmiotu Zagranicznego podany podczas składania zamówienia lub w danych logowania wraz z propozycją możliwych rozwiązań.

 

Procedura składania zapytań i realizacji zamówień dla Przedsiębiorców (dotyczy platformy internetowej www.bugala.pl)

 

Treść strony internetowej www.bugala.pl stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Treść strony internetowej www.bugala.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W celu złożenia zapytania o ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej należy wejść na stronę internetową bugala.pl, dokonać wyboru towarów, a następnie podejmować kolejne czynności w oparciu o informacje podane na stronie.

Ilość pozycji przygotowywanego Zapytania widoczna jest cały czas w górnym prawnym rogu strony.

Klient może dokonywać zmian w Zapytaniu lub anulować je bez żadnych ograniczeń do czasu naciśnięcia przycisku „Wyślij zapytanie”.

W celu wysłania Zapytania konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

Wysłanie przez Klienta zapytania nie stanowi Zamówienia i nie prowadzi bezpośrednio do zawarcia umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po weryfikacji zapytania przez Konsultanta, Konsultant kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia istotnych elementów ewentualnej umowy (w szczególności rodzaju i koloru materiałów wykorzystywanych przy produkcji, ceny, terminów dostawy, kosztów dostawy, sposobu zapłaty, terminu płatności, ilości towarów, czasu realizacji zamówienia, łącznej wartości zamówienia).

Umowę traktuje się za zawartą w chwili złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli drogą elektroniczną lub faksem, co zostaje potwierdzone otrzymaniem przez Klienta wiadomości mailowej lub wysłanej za pośrednictwem faksu wiadomości.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

W przypadku mebli na indywidualne zamówienie (tzw mebli „pod wymiar”) wszelkie istotne dla zamówienia kwestie reguluje indywidualna umowa, a w zakresie w niej nieuregulowanym zastosowanie ma niniejszy regulamin.

Szczegóły realizacji zamówienia mogą zostać ustalone w indywidualnej umowie z Klientem. W przypadku braku indywidualnych uzgodnień, zastosowanie znajdują poniższe postanowienia.

Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 8-9tygodni i jest uzależniony od rodzaju i wielkości zamówienia, a także od możliwości produkcyjnych i okresu, w jakim zostało złożone zamówienie (sezonu) . Czas ten obejmuje czas kompletowania i przygotowania towaru do wysyłki, nie obejmuje jednak dostarczenia produktu do Klienta. Przygotowanie produktu do wysyłki jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze.

W przypadku niektórych towarów czas realizacji zamówienia może być dłuższy/krótszy, o czym informacja zostanie umieszczona bezpośrednio na stronie Platformy obok produktu lub w odpowiedzi na zapytanie drogą elektroniczną.

Termin realizacji zamówienia jest liczony od wpłaty zadatku. Pozostała część jest płatna za pobraniem lub poprzez przedpłatę na konto Sprzedającego. Sposób płatności jest ustalany w momencie składania zamówienia.

 

Procedura składania i realizacji zamówień bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego

 

Sprzedający prowadzi sprzedaż bezpośrednią w Sklepie stacjonarnym w siedzibie firmy w Częstochowie, przy ul. Legionów 98.

Sprzedaż w Sklepie odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Klientami Sklepu stacjonarnego mogą być zarówno Przedsiębiorcy , jak i Konsumenci.

Realizacja zamówień złożonych w Sklepie Stacjonarnym odbywa się na bieżąco, w kolejności ich składania.

Płatność za zakupione towary może nastąpić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (karta płatnicza).

Do każdej transakcji dokonanej w Sklepie stacjonarnym jest wystawiona faktura Vat lub paragon.

Istnieje możliwość zwrotu zakupionych towarów, zgodnie z rozdziałami V oraz VI niniejszego regulaminu.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z rozdziałem V niniejszego regulaminu.

 

IV. DOSTAWA, CENY ORAZ DOSTĘPNE FORMY PŁATNOŚCI

Koszty dostawy będą naliczane oddzielnie i są kwotowo podawane w momencie składania zamówienia dla zamówień realizowanych na terenie Polski. Dla zamówień zagranicznych koszt dostawy jest podany w proformie do zapłaty.

Przy zamówieniach powyżej 100 zł brutto nie doliczane są koszty przygotowania i pakowania paczki, które wynoszą 20 zł brutto.

Dostawa odbywa się zgodnie z formą dostawy wskazaną przez Klienta w zamówieniu lub późniejszej korespondencji.

 

Możliwe są następujący formy dostawy:

 

a) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. Za odbiór osobisty Sprzedający nie pobiera żadnych opłat. W celu odbioru towaru należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dane identyfikujące zamówienie.

b) za pośrednictwem firmy kurierskiej, wówczas Klient zobowiązany jest ponieść koszty dostawy zgodnie z cennikiem dostawy, o którym mowa w pkt. 4.

c) zakup bezpośredni w siedzibie Sprzedającego

 

Orientacyjne koszty dostawy dostępne w tabeli umieszczonej na stronie Sklepu w zakładce „Wysyłka”, a ich dokładnie naliczenie następuje w momencie składania zamówienia lub w późniejszej korespondencji.

 

Ceny towarów w sklepach internetowych www.e-pat.pl oraz www.sklep.bugala.pl podawane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

Ceny produktów przedstawionych na platformie internetowej www.bugala.pl są cenami PLN netto

Ceny Towarów/ Produktów nie zawierają kosztu dostawy. Do zamówienia należy dodać koszty dostawy zgodnie z wybraną formą dostawy.

 

Możliwe są następujące formy płatności:

 

7.1 Przelew bankowy na konto Sprzedawcy – dane do przelewu zawarte są w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym do Klienta. Wpłata powinna nastąpić w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia, a ponadto zawierać dokładny numer zamówienia lub inny numer określony przez sprzedającego

7.2 Za pobraniem - płatność gotówką pobierana jest przez kuriera w chwili dostawy towaru

7.3 Przy odbiorze – płatność gotówką lub kartą płatniczą pobierana jest w siedzibie Sprzedającego w chwili wydania towaru

 

Do każdego zamówienia dołączona jest faktura VAT lub paragon, która zostanie wysłana Klientowi wraz z zamówionym towarem.

Jeżeli Klient jako formę płatności wybrał przedpłatę i nie uiścił jej na rachunek Sprzedającego w ustalonej kwocie, w rozsądnym terminie, zamówienie i jego potwierdzenie przestaje obowiązywać - w takim przypadku konieczne jest ponowne złożenie zamówienia. Przed anulowaniem zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem ustalenia terminu zapłaty bądź potwierdzenia anulowania zamówienia.

 

V. ZWROTY I REKLAMACJE (DOTYCZY PRZEDSIĘBIORCÓW)

Produkty zamawiane poprzez platformę internetową www.bugala.pl są każdorazowo wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta i nie podlegają zwrotom (nie dotyczy sklepów internetowych www.e-pat.pl oraz www.sklep.bugala.pl).

Towary z nadrukiem firmowym logo, wykonywanym na indywidualne zamówienie Kupującego, nie podlegają zwrotom (dotyczy zakupów na stronie www.sklep.bugala.pl)

Towar zwracany przez Kupującego- o ile przyjęcie zwrotu zostało zaakceptowane przez Sprzedającego - powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. W przypadku, gdy nie jest możliwe ponowne zapakowanie reklamowanego towaru w oryginalne opakowanie, dopuszcza się zastosowanie opakowania zastępczego, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia towaru. Zwracany w tym trybie towar będzie przyjęty, gdy produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów użytkowania, które świadczą o wykorzystywaniu produktu innym niż tylko do celów jego sprawdzenia. Towar powinien być kompletny i zwrócony wraz z dokumentami, dowodem zakupu wystawionym do zamówienia i certyfikatami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: P.A.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Legionów 98, 42-200 Częstochowa, z dopiskiem: „ZWROT - SKLEP INTERNETOWY”

 

Kupujący zwraca Towar na własny koszt, nie później niż w terminie 14 dni, liczone od daty otrzymania Towaru.

 

Wraz z odsyłanym Towarem Kupujący winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.

Towarów sprowadzanych na zamówienie nie można zwrócić bez uzasadnionej przyczyny.

Istnieje możliwość zwrotu i reklamacji towarów osobiście w Sklepie stacjonarnym.

Reklamacje dotyczące towarów / produktów dostarczonych przez Sprzedającego są rozpatrywane pod warunkiem ich zgłoszenia nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania towaru, tj. wysłania towaru do Kupującego lub daty odbioru osobistego.

Towar reklamowany powinien zostać wysłany niezwłocznie po stwierdzeniu wady/ uszkodzenia towaru. Powinien również zostać należycie zabezpieczony i spakowany w taki sposób, aby zapewnić bezpieczny transport do Sprzedającego.

W przypadku niezgodności towarów i produktów z umową, reklamowany towar/produkt, pismo określające rodzaj niezgodności oraz oczekiwany sposób dotyczący realizacji zobowiązania, tj. doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową, wymianę, naprawę, należy odesłać na koszt sklepu. W przypadku, gdy sklep nie będzie w stanie wywiązać się z żądania, Klient może domagać się odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny.

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od momentu złożenia reklamacji i otrzymania paczki przez Sprzedającego.

W przypadku uznania zasadności reklamacji, Sprzedający ponosi koszty związane z ponownym dostarczeniem nowych towarów Kupującemu. Sprzedający nie pokrywa jednak kosztów przesyłki w przypadku bezpodstawnej lub odrzuconej reklamacji.

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY TYLKO KONSUMENTÓW)

Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Formy w jakich można złożyć oświadczenie:

mailem pod adresem pat@pat.net.pl

telefonicznie pod numerem 34 368 24 46

pocztą na adres: P.A.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul Legionów 98, 42-200 Częstochowa.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta oraz zwrotu towaru zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, wówczas Sprzedający zwróci Konsumentowi jedynie równowartość najtańszej przesyłki, a nie zwróci dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności. Żaden ze sposobów zwrotu nie powoduje powstania dodatkowych kosztów po stronie Konsumenta.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

VII. RĘKOJMIA (DOTYCZY TYLKO KONSUMENTÓW)

Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 

Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

b) żądać usunięcia wady.

 

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w IX rozdziale pkt 10. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 

Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny,

b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,

d) żądania usunięcia wady

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Sprzedający.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę P.A.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Legionów 98 danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia i na stronie rejestracyjnej www.e-pat.pl, www.bugala.pl oraz www.sklep.bugala.pl, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późn. zm), w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą wymienioną w ust. 1. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez P.A.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Częstochowie

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie polskie przepisy.

Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga polski sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów. Jeżeli Klient zawiera umowę jako Konsument, treść niniejszego punktu w żaden sposób nie narusza praw przysługujących mu z mocy obowiązującego prawa.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://e-pat.pl/pl/content/3-regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

W przypadku umów zawieranych z Kupującym mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, umowa zawierana jest w języku angielskim.

 

P.A.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

42-200 Częstochowa, ul. Legionów 98

NIP: 573-020-72-88

Telefon: +48 34 368 24 46

 

Numer konta bankowego:

ING Bank Śląski: 93 1050 1142 1000 0005 0165 5567

 

Rachunki w obcych walutach :

Euro: PL 39 1050 1142 1000 0022 8762 8784

Dolar: PL 44 1050 1142 1000 0023 3390 4775

 

do góry
PAT Czestochowa
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl